La FECASARM recorda el cas de la menor de 15 anys morta en una festa al poliesportiu (05.11.2012)    

En data d'avui la FECASARM ha sol·licitat formalment a l'Hble. Conseller d'Interior de la Generalitat de Catalunya Sr. Felip Puig, arrel del tràgic succés ocorregut recentment al Madrid Arena, que en l'àmbit de Catalunya tingui a bé prohibir la celebració d'activitats recreatives musicals en recintes municipals tals com ara poliesportius, pavellons i d'altres espais no dissenyats per acollir aquest tipus d'activitats atès el risc inherent que aquest fet comporta, ja que el volum d’ocupació per metre quadrat del seu espai quan s’hi celebra una activitat recreativa musical és molt superior al que poden absorbir les seves vies d’evacuació, això sense tenir en compte la necessitat de que, a fi i efecte de garantir la seguretat del públic assistent i ateses les particularitats físiques del recinte i el perfil del públic que hi assisteix, encara que el nombre de vigilants de seguretat privada sigui molt gran és pràcticament impossible que aquesta quedi garantida més quan els controls d’accés al mateix resulten ser massa complexes i perillosos. Clicant al següent link podeu consultar la còpia de la instància que ha dirigit avui la FECASARM a l'Hble. Conseller.

En data d'avui la FECASARM ha sol·licitat formalment a l'Hble. Conseller d'Interior de la Generalitat de Catalunya Sr. Felip Puig, arrel del tràgic succés ocorregut recentment al Madrid Arena, que en l'àmbit de Catalunya tingui a bé prohibir la celebració d'activitats recreatives musicals en recintes municipals tals com ara poliesportius, pavellons i d'altres espais no dissenyats per acollir aquest tipus d'activitats atès el risc inherent que aquest fet comporta, ja que el volum d’ocupació per metre quadrat del seu espai quan s’hi celebra una activitat recreativa musical és molt superior al que poden absorbir les seves vies d’evacuació, això sense tenir en compte la necessitat de que, a fi i efecte de garantir la seguretat del públic assistent i ateses les particularitats físiques del recinte i el perfil del públic que hi assisteix, encara que el nombre de vigilants de seguretat privada sigui molt gran és pràcticament impossible que aquesta quedi garantida més quan els controls d’accés al mateix resulten ser massa complexes i perillosos. Clicant al següent link podeu consultar la còpia de la instància que ha dirigit avui la FECASARM a l'Hble. Conseller.

Des de la FECASARM ja fa 3 anys que s'està reclamant a la Generalitat de Catalunya que ho prohibeixi, i ho fa des de l'any 2009, any en el que es va produir la tràgica mort d'una menor de 15 anys al poliesportiu municipal de Les Borges Blanques durant una festa de cap d'any, quan la menor es va precipitar al buit al asseure's en una barana del primer pis del recinte i recolzar-se en una falsa paret que va resultar ser una lona que no permetia veure l'altura que hi havia fins al terra sense que ningú ni cap cartell advertís del risc existent. L'esmentada festa, com va quedar acreditat durant el transcurs de l'instrucció del cas, no disposava de l'obligatòria llicència ni tampoc de la vigilància obligatòria ja que no comptava ni amb un sol vigilant ni policia dins del recinte. Malgrat això, el jutge instructor va decidir arxivar el cas no considerant necessari investigar si la festa disposava o no de llicència ni de vigilants o policies que garantissin la seguretat dels assistents, considerant que no hi va haver relació de causa-efecte entre la caiguda de la menor al buit i la manca de vigilància i manca de llicència de l'activitat, fet que des dels serveis jurídicsde la FECASARM, -que dirigien l'acusació popular i particular- van acatar, però mai compartir. Finalment i després de l'arxiu de les actuacions penals, els serveis jurídics de la FECASARM, en nom de la família de la víctima varen obrir un procés de responsabilitat patrimonial contra l'Ajuntament de les Borges Blanques però després d'un inesperat canvi d'advocat per part de la família aquesta va decidir conformar-se amb una ridícula indemnització de 45.000.- euros quedant arxivat d'aquesta manera també el procés administratiu. Podeu consultar la còpia de la interlocutòria dictada en el seu dia per l'Audiència Provincial de Lleida ratificant l'interlocutòria dictada pel Jutjat d'Instrucció núm. 4 de Lleida clicant al següent link.

Aquest cas pot servir doncs de precedent per al cas Madrid Arena doncs malgrat que es tracta de casos un tant diferents es pot veure certa similitud entre ells, atès que en ambdós casos el recinte no disposava de l'obligatòria llicència -en el cas del Madrid Arena així ho ha denunciat el Sindicat Unificat de Policia- i cap dels dos reunia les condicions de seguretat obligatòries, com també tot apunta que va succeir al Madrid Arena malgrat que en aquest cas s'ha d'aplicar la Llei d'Espectacles de la Comunitat de Madrid.

Així les coses, a criteri de la nostra Federació resultarà clau que les famílies de les víctimes i perjudicats puguin acreditar un excés d'aforament en el recinte i la relació causa-efecte entre aquest i el sinistre, doncs d'altra manera en aplicació del principi jurídic "in dubio pro reo" en cas de que no es descobrís qui va llençar la bengala que suposadament va ser la causant de l’allau humana i que els serveis de seguretat no varen ser capaços de detectar a l'entrada del local, es podria procedir a l'arxiu provisional del procediment per no poder-se atribuir actuació dolosa ni imprudent a cap de les persones que s'imputin en el procés, d'acord amb el que preveu l'article 641.1 de la Llei d'Enjudiciament Criminal, tot sens perjudici i amb totes les reserves vers el que pugui decidir en aquest cas el jutge instructor del procediment.

En darrer lloc, volem posar en el vostre coneixement que la FECASARM té previst mantenir en breu una reunió amb representants del Departament d'Interior de la Generalitat a fi i efecte de tractar l'assumpte relatiu a la petició de la prohibició que s'ha exposat més amunt, més tenint en compte la preocupació que afecta al nostre sector atès que les activitats recreatives musicals que es celebren en aquests tipus de recintes a nivell de Catalunya tals com pavellons i poliesportius si són de titularitat municipal no necessiten cap tipus de llicència des del mes de juliol de 2009, el que per nosaltres constitueix una manifestació de competència deslleial elevat al màxim exponent i això amb independència del factor seguretat.